Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S ́s, CVR-nummer 37841676, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftale- grundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til erhvervsmæssig brug i Danmark og andre lande, idet der ikke garanteres for at disse overholder udenlandsk lovgivning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4. Pris og betaling

4.1 Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger af Virksomhedens tilbud eller ordrebekræftelse/faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.2 Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter fakturaens udstedelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Ejendomsforbehold

5.1 Det solgte forbliver KK-Metal P/S ́s ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt.

 

6. Forsinket betaling

6.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. løbende måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6.2 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 6.1 ret til at ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører samt ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser efter dansk ret gældende.

 

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1 Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

7.2 Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at være bindende for Virksomheden.

7.3 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

7.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reserve- dele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virk- somheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

8. Levering og risikoovergang

8.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele EXW – Ex Works jf. Incoterms 2020.

8.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

8.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke senest 3 dage efter at fejlen eller manglen opdages eller burde have været opdaget, meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

9. Forsinket levering

9.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele el- ler tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det snarest muligt og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 5 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

10. Garanti og mangler

10.1 Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

10.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

10.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

10.4 Undersøgelse. Inden 14 dage efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5 Afhjælpning. Inden 21 dage efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

10.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden 21 dage efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 10.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 21 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.

 

11. Ansvar

11.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Virksomheden er alene ansvarlig for produktansvar idet omfang sådant ansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i lov om produktansvar lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. senere ændringer. Virksomheden er dog ikke ansvarlig for skade på ting, med mindre den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse her med. Virksomheden er ikke ansvarlig for skade på selve det defekte produkt eller andre større produkter, som det måtte være i inkorporeret.

11.2 Virksomhedens ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 11.4 til 11.6.

11.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod Kunden eller Virksomheden, skal parten straks underrette den anden part herom. Kunden skal holde Virksomheden skadesløs, hvis Virksomheden pålægges ansvar for tab, som Virksomheden ikke er ansvarlig for over for kunden.

11.4. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke i et kalenderår samlet overstige 10 procent af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det kalenderår, hvor leveringen af de mangelfulde produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er sket. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.5. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, tab som følge af forventede besparelser og omkostninger til at anskaffe sig erstatningsprodukter- eller ydelser medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.6. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke kunne eller burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, manglende energiforsyning, importrestriktioner, atomkernereaktioner, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12.2 Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

13. Fortrolighed

13.1. En part (Virksomheden eller Kunden) skal bevare alle oplysninger, som opnås fra den anden part i forbindelse med gennemførelsen af ordren, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge den til andet formål end at gennemføre ordren uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

13.2. Forpligtelserne i disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelsers pkt. 13.1 gælder ikke for oplysninger, der er almindeligt for offentligheden, opnås af en part i god tro fra tredjepart, udvikles selvstændigt af en part uden brug af den anden parts oplysninger eller udleveres til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.

 

14. Gældende ret og værneting

14.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol med Retten i Holstebro som første instans.